قیمت سکه و طلا

آخرین تغییر
نام ارزقیمت خریدقیمت فروشتغییرات 24ساعتهتغییرات هفتگینمودار هفتگی
 تمام سکه امامی
تمام سکه امامی
۲۸۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال 0%- 0%- مشاهده نمودار
تمام سکه آزادی
تمام سکه آزادی
۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال 0%- 0%- مشاهده نمودار
نیم سکه آزادی
نیم سکه آزادی
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال 0%- 0%- مشاهده نمودار
ربع سکه آزادی
ربع سکه آزادی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال 0%- 0%- مشاهده نمودار